ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

ΕΔΡΑΣΕ - EDRASE

Παιχνιδοποίηση στην Εκπαίδευση - Gamification in Education

Based in Halki and beyond

Based in Halki and beyond

Erasmus is active in Halki, Athens, Syros and Kos, implementing seminars and european programs in all fields (Key Action 1, 2 και 3), of Erasmus + program.
These actions involve hundreds of teachers, students, volunteers and members of EDRASE, contributing to the company's experience and effectiveness in training, training, adult education, youth,...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Με έδρα τη Χάλκη και όχι μόνο...

Η Ε.ΔΡΑΣ.Ε δραστηριοποιείται στη Χάλκη, στην Αθήνα, στη Σύρο και στην Κω, υλοποιώντας σεμινάρια και Ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους τομείς (Key Action 1, 2 και 3), του προγράμματος Erasmus+.
Στις δράσεις αυτές συμμετέχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές και μέλη της Ε.ΔΡΑΣ.Ε, συμβάλλοντας στην εμπειρία και στην αποτελεσματικότητα της εταιρίας σε θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, νεολαίας κλπ.

Good practices

TITLE Psychological Interventionin the Classroom Good practices School Secondary School of Halki Island 2nd Lyceum of Kos island MAIN OBJECTIVE Improving student relations, towards more cooperative practices. Exploitation of the psychologist’s input data from classroom teachers AGE GROUP 11-17 SHORT DESCRIPTION The meaning of the term classroom management has changed from describing discipline practices and

Cooperating agencies

Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba (Italy) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Linc – Campo nell’Elba  (Italy) Istituto Comprensivo Liana StrentaTongiorgi – Pisa (Italy) LondonSpark – London (UK) Agrupamento D. Carlos I – Sintra (Portugal) Associação para a AcçãoEducativa, Cultural e DesportivaJanela das Brincandeiras – Sintra (Portugal) EUROPANET Association – IASI (Romania)

Kos School event (November 2019)

On 13 November 2019, an event was organized at the Kos School (2nd High School of Kos) where the results of the program were presented to students, teachers, representatives of local bodies and representatives of bodies involved with refugees.The event was also attended by students and teachers of the Halki School (“Socrates Fanourakis” Gymnasium LT)

Meeting in Pisa, Italy

The last meeting of the project partners took place in Pisa, Italy, where a dissemination conference was held.There, each partner presented the results, good practices and highlighted the need to continue the program if the opportunity arises.Evaluation of the individual practices of each partner and exchange of thoughts on the effects of interventions on students