Συμμετοχή της ΕΔΡΑΣΕ σε νέο πρόγραμμα Erasmus+

Ξεκίνησε τον Ιανουάριο ένα νέο διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ε.ΔΡΑΣ.Ε. “TWiNS – Together Working for Inclusione At School” Ανήκει στη Δράση ΚΑ3, είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε και τον συντονισμό έχει Ιταλικός φορέας εκπαίδευσης (Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba), ενώ συμμετέχουν ως εταίροι του προγράμματος, εκτός απ’ την ΕΔΡΑΣΕ, 3